Contact en rapportage

Officiële contactmomenten voor ouders

Alle docenten van de school zijn via email bereikbaar. De adressen staan in onze schoolgids, in te zien via het snel naar menu op onze homepage. Daarnaast worden ouders in de loop van het jaar een aantal keer in de gelegenheid gesteld om met mentoren en/of docenten van gedachten te wisselen over onder andere de studieresultaten. Wij stellen het zeer op prijs als ouders van deze mogelijkheden gebruik maken. Er zijn verschillende soorten contact mogelijk.

Algemene voorlichtingsavond

Aan het begin van het schooljaar is er voor alle leerjaren een algemene voorlichtingsavond. Afdelingsleider en mentoren geven informatie over het leerjaar en de klas. Daarnaast kan  een voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd over een relevant onderwerp van een leerjaar,bijvoorbeeld profielkeuze of studiereis.

Mentorouderavond

Op twee momenten in het jaar is er een mentorouderavond: halverwege de eerste periode en aan het begin van de derde periode. Ouders/verzorgers kunnen dan met de mentor praten over de studieresultaten en het welbevinden van hun kind. Wij stellen het op prijs als de leerling zelf ook bij deze gesprekken aanwezig is.

10-minuten gesprekken

Halverwege het schooljaar organiseren we 10-minutengesprekken tussen ouders en één of meer vakdocenten van hun kind. De gesprekken vinden deels in de middag en deels in de avond plaats, verdeeld over twee verschillende dagen. We proberen ouders op één dag in te roosteren, maar dat kunnen we helaas niet garanderen. Deze 10-minutengesprekken zijn niet bedoeld voor mentorgesprekken. Daar kunt u een aparte afspraak voor maken.

Overige contactmomenten

In 4havo en 4vwo zijn ouders van harte uitgenodigd bij de presentaties van de werkveldstage. In 5havo en 6vwo geldt hetzelfde voor de presentaties van de profielwerkstukken. Daarnaast organiseert de ouderraad jaarlijks een algemene ledenvergadering gecentreerd rond een actueel thema. Alle data vindt u in de jaarindeling op onze website.

Uitnodigingen en inschrijven

Voor alle ouderavonden worden uitnodigingen via email verstuurd aan alle ouders/verzorgers. Inschrijven voor de mentorouderavond en de 10-minutenouderavond gaat via Zermelo, het lesroostersysteem. Indien beide ouders/verzorgers een inlogcode hebben, kunnen beide ouders/verzorger bij dezelfde inschrijving voor één gesprek van hun kind. Aan het begin van de schoolloopbaan op het Fons Vitae lyceum, krijgen ouders een inlogcode en wachtwoord, die geldig blijven gedurende de hele schooltijd.​ Als ouders maar één emailadres hebben doorgegeven, is er ook maar één login. Een account hangt dus vast aan een uniek emailadres. 

Rapportage

De leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport: in december, april en juli. Op het rapport staan naast de cijfers ook opmerkingen van de mentoren. Op gezette tijden wordt advies gegeven of een beslissing meegedeeld over het vervolg van de schoolloopbaan. Na elke schoolexamenperiode krijgen de leerlingen in de Tweede Fase bovendien een overzicht van hun schoolexamenresultaten. De examenleerlingen krijgen in plaats van een rapport na elke schoolexamenperiode een overzicht van hun resultaten.