Leerjaar 2

Vakken

In de tweede klas komen de vakken Natuurkunde en Duits er bij. Leerlingen die in periode 2 van de brugklas met Latijn zijn begonnen, kunnen hiermee doorgaan.

Speciale vakken voor het Fons Vitae: techniek &wetenschap en toneel. Het vak techniek&wetenschap is een breed wetenschapsvak met een praktische insteek(Handen & Hoofd). Van robotica, via experimenteren naar ‘denk’ lessen. Bij toneel gaat het om hart en hoofd. De ontwikkeling tot een volwaardig mens vereist ook een goede presentatie, durven te zijn wie je bent. Daarvoor is dit vak onontbeerlijk.

Activiteiten

Alternatieve lesweek 

Eén keer per jaar wordt een alternatieve lesweek georganiseerd. In deze week werken de leerlingen onder begeleiding van hun mentor aan les- en vakoverstijgende projecten. Er wordt thematisch gewerkt. Doel van deze week is leerlingen op een andere manier te laten leren dan in de gewone lesweken mogelijk is. Daarnaast zorgt een week intensief in klassenverband werken voor een hechtere groepsvorming en een betere band met de mentoren.

Projectdagen

In april wordt een aantal soortgelijke alternatieve lesdagen georganiseerd, waarin met name vakexcursies een rol spelen.

Reizen

In het tweede leerjaar gaan de leerlingen met latijn in hun pakket een dag naar Xanten.  De overige klassen volgen een dagprogramma in en om het Kröller-Möller museum.

 

Overgangsnorm leerjaar 2 (oude constructie tweejarige brugklas)

De uiterste grens voor bevordering is 3 hele onvoldoende punten. Een leerling die maximaal 1 punt afwijkt van de overgangsnorm is een bespreekgeval. 

Doubleernorm klas 2

Voor leerlingen die het tweede leerjaar voor de tweede keer doen, geldt een aangepaste overgangsnorm. Zij mogen maximaal 1 onvoldoende punt hebben. De vergadering kan hier in bijzondere gevallen van afwijken.

Bijzonderheden becijfering en rapportage

  • De leerlingen, bij wie de afdelingskeuze in het eerste leerjaar werd uitgesteld, krijgen in de loop van het tweede leerjaar een bevorderingsprognose en worden aan het einde van het schooljaar definitief bevorderd naar 3havo, 3atheneum of 3gymnasium. De docentenvergadering beslist over deze bevordering.
  • Er wordt gewerkt met de volgende kwalificatie: voldoende ( 5.8); halve onvoldoende ( 5.3 - 5.7); één onvoldoende ( 4.5 - 5.2); twee onvoldoendes ( 3.5 - 4.4).
  • Bij een cijfer 3 (het laagste cijfer dat op een rapport kan staan) kan een leerling in principe niet bevorderd worden.
  • Als het resultaat van meer dan vier vakken onvoldoende is, kan een leerling in principe niet bevorderd worden.
  • Bij wijze van uitzondering kan de docentenvergadering besluiten dat het wenselijk is om een leerling uit leerjaar  2 via één of twee herexamens de kans te geven alsnog bevorderd te worden. Het herexamen wordt afgenomen in de laatste week van het schooljaar en wordt opgesteld en beoordeeld door twee leden van de betreffende vaksectie. De redenen en argumenten zijn altijd zeer persoonsgebonden, dus kan het voorkomen dat bij gelijke cijferlijsten verschillende beslissingen worden genomen.
  • De leerling kan voor één of meer vakken een taak opgelegd krijgen om in de vakantie de opgelopen achterstanden in te halen; de leerling is dan onder voorwaarden bevorderd. De taken worden ingeleverd op de eerste maandag van het cursusjaar. Leerlingen worden pas tot de lessen toegelaten als de taak voldoende is gemaakt.

Brieven naar huis

Alle brieven naar huis worden via email verzonden. Daarnaast is er een periodiek ouderbulletin dat ook via email verspreid wordt.