Ouderbijdrage

Ouderbijdragen

Van de ouders/verzorgers van onze leerlingen vragen wij jaarlijks een ouderbijdrage. Het gaat hierbij enerzijds om noodzakelijke kosten, anderzijds om kosten die verbonden zijn aan extra activiteiten, waarvan wij, in samenspraak met de ouderraad, het van belang vinden dat de school ze aan kan bieden.
 
Jaarlijks overlegt de schoolleiding over de ouderbijdragen met de ouderraad en de MR. De ouderraad adviseert over de hoogte en de bestemming van de bijdrage. De besluitvorming ligt bij de schoolleiding en MR (waarin ook de ouderraad vertegenwoordigd is). Hieronder vindt u een specificatie van de kostensoorten.

Bijdrage voor extra activiteiten

De bijdrage is € 140,- per kind, € 120.- voor het tweede kind uit hetzelfde gezin en € 100,- voor ieder volgend kind uit één gezin. 
 
In onderstaand schema ziet u hoe uw bijdrage wordt besteed:

Leerlingenraad/ leerlingenfeesten

2%

Leerlingenblad ‘Knoppen’

1%

Werkweken e.a. bijzondere activiteiten

38%

Alternatieve lesweek

19%

Schoolfonds

3,5%

Ouderraad

4,5 %

Bijdrage leer- en hulpmiddelen

16,5%

Collectieve ongevallenverzekering

3,5%

Extra sportactiviteiten buiten de les

8%

Cultuur

4%

Noodzakelijke leerlingkosten per leerjaar

De regering vergoedt momenteel de schoolboeken. Naast de schoolboeken is er jaarlijks uiteraard méér nodig voor het volgen van onderwijs. Zo verwachten we dat u ervoor zorgt dat uw kind een iPad, atlas, woordenboeken en gymkleding ter beschikking heeft. De school ziet zich ook gesteld voor directe uitgaven voor uw kind waarvoor geen bekostiging wordt ontvangen. De hoogte daarvan is afhankelijk van het leerjaar waarin uw zoon of dochter zit. De hieronder genoemde kosten zijn directe kosten per leerjaar die wij extra voor uw kind maken en in rekening brengen.
We zullen met de ouderraad bespreken dat er een standaard bijdrage komt per leerjaar, gebaseerd op het gemiddelde in de loop der jaren, nu is dat echter nog niet het geval.
 
Overzicht per leerjaar:

Leerjaar 1

 per ll

Tekenen

 €  11,00

Techniek

 €    6,00

Bijdrage kopieerkosten (50%)

 €  19,00

Projectweken

 €  20,00

 Totaal

 €  56.00

   

Leerjaar 2

 per ll

Tekenen

 €  11,00

Bijdrage kopieerkosten (50%)

 €  19,00

Projectweken

 €  20,00

 Totaal

 €  50.00

   

3 Havo

 per ll

huur lab-jas

 €    5.00

Tekenen

 €    5,50

Bijdrage kopieerkosten (50%)

 €  19,00

Keuze-begeleiding

 €  12,50

Projecten

 €  20,00

 Totaal

 €  62.00

   

4 Havo

 per ll

CKV bijdrage (50%)

 €  27,50

LO bijdrage (50%)

 €  15,00

Bijdrage kopieer/printkosten 50%

 €  19,00

 

 Totaal

€    61.50

 

5 havo

 per ll

LO bijdrage (50%)

 €  10,00

Bijdrage kopieer/printkosten 50%

€  19,00

   

 Totaal

 € 29.00

   

3 Vwo

 per ll

huur lab-jas

 €    5.00

Tekenen

 €    5,50

Bijdrage kopieer/printkosten 50%

 €  19,00

   

Keuze-begeleiding

 €  12,50

Projectweken

 €  10,00

 Totaal

 € 52.00

   

4 Vwo

 per ll

CKV bijdrage (50%)

 €  27,50

Bijdrage kopieer/printkosten 50%

€  19,00

   

 Totaal

 € 46.50

   

5 Vwo

 per ll

LO bijdrage (50%)

 €  15,00

Bijdrage kopieer/printkosten 50%

€  19,00

   

 Totaal

€  34.00

   

6 Vwo

 per ll

LO bijdrage (50%)

 €    5,00

Bijdrage kopieer/printkosten 50%

€  19,00

   

 Totaal

 € 24.00

Reizen

Dan zijn er nog jaarlijks de reizen of uitstapjes. Omdat de prijzen daarvan erg kunnen variëren, is het niet mogelijk deze kosten allemaal aan het begin van het schooljaar precies te bepalen.
Voor de grotere buitenlandse reizen die meer dan € 400,- kosten, wordt u van tevoren een spaarregeling aangeboden. Voor kleinere excursies en uitstapjes wordt u tijdens het schooljaar nog een beperkte bijdrage gevraagd.  

Betalingsafspraken

Kunt u een reis of excursie niet in 1x betalen, dan bestaat er de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Als u de factuur opent in de betaalomgeving van de school wordt u de keuze optie aangeboden om de factuur in termijnen te betalen. Afhankelijk van welke factuur en de hoogte van het bedrag kunt u in 2 t/m 5 termijnen betalen.

Scholierenvergoeding

Wij gaan er vanuit dat ook inkomens op het minimumniveau kunnen betalen door een beroep te doen op de  zgn. ‘scholierenvergoeding’ bij de gemeente. U vindt hierover meer informatie bij het gemeenteloket;

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding

Telefoonnummer: 020 -2526000

Schoolfonds

Zit u in een bijzondere situatie waardoor u een beroep wilt doen op het schoolfonds dan kunt u een email sturen naar  landzaat@fonsvitae.nl met een voorstel waarin u uw situatie kunt onderbouwen. De school neemt dan contact met u op. U kunt nooit een verzoek indienen voor een aantal bijdragen of jaren in één keer.

Levering boeken

Voor de levering van boeken aan leerlingen heeft de school een contract afgesloten met de firma Iddink. Tussenpersoon op de school is mw. Landzaat, leerlingenadministratie. De schoolboeken zijn gratis, maar moeten wel zelf worden besteld. Iddink verzoekt u namens de school een borg te betalen die t.z.t. terugbetaald wordt bij het onbeschadigd inleveren van de boeken. Kijk voor meer informatie op de website van onze school.

Verzekeringen

Ongevallenverzekering

De leerlingen zijn via de school collectief verzekerd tegen ongevallen die hen mochten overkomen op weg van huis naar school, tijdens het verblijf in de school en wat voorts in schoolverband gebeurt, evenals bij het teruggaan naar huis. Krachtens deze ongevallenverzekering wordt als gevolg van een aan de leerling zelf overkomen ongeval een uitkering verleend bij invaliditeit, in geval van overlijden en voor de kosten van geneeskundige behandeling; ze geldt echter niet voor schade aan brillen, kleding, fietsen e.d.

W.A.-verzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school c.q. het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Schade die wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid, wordt (dan ook) niet door de school vergoed. De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Een leerling (en diens ouders) die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf (met de ouders) verantwoordelijk voor. Het is daarom van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.