Regels

We willen dat iedereen op school respectvol met elkaar omgaat. Dat betekent dat er van alle leden van de schoolgemeenschap verwacht wordt, op te treden tegen grof taalgebruik en andere kwetsende of discriminerende handelingen. Het gebruik van geweld is uiteraard te allen tijde verboden.

Huisregels

Kom op tijd en neem alleen de spullen mee die je nodig hebt.

Wij hebben met elkaar afgesproken dat:

 • iedereen, docent èn leerling, op tijd aanwezig is in het lokaal. Wanneer een docent onverwacht niet bij het lokaal aanwezig is, gaat een van de leerlingen onmiddelijk naar de afdelingsleider. De overige leerlingen blijven bij het lokaal wachten en mogen niet weg;
 • mobiele telefoons en andere gegevensdragers uit staan en niet gebruikt worden tijdens de les;
 • eten, drinken of snoepen niet is toegestaan in het lokaal;
 • de jassen uitgaan tijdens de les;
 • op school geen spelletjes om geld of een geldvertegenwoordigende waarde worden gespeeld;
 • we respectvol met elkaar omgaan: we treden op tegen grof taalgebruik en andere kwetsende/discriminerende handelingen. Uiteraard gebruiken we geen geweld;
 • leerlingen zich tijdens lestijden niet onnodig op de gangen ophouden. De kantine, studiezaal en mediatheek zijn dagelijks voor de leerlingen geopend om te verblijven.
 • de (brom)fietsen, op slot, op de daarvoor aangewezen plaats staan
 • we geen overlast voor de buurt veroozaken: hang bijvoorbeeld niet in portieken of in het speeltuintje voor kleine kinderen achter onze school.
 • Neem geen dure spullen mee naar school. Laat je spullen (jas, tas e.d.) nooit onbeheerd achter. De school is niet aansprakelijk als er spullen weg zijn.
 • In het schoolgebouw en op het schoolplein is roken verboden.
 • In het schoolgebouw, op het schoolplein en in de omgeving van de school is het gebruik van drugs verboden. Wanneer de schoolleiding van oordeel is dat bepaalde leerlingen gebaat kunnen zijn bij extra voorlichting en hulp, behoudt zij zich het recht voor die leerlingen door te verwijzen naar de GG&GD na overleg in het zorgadviesteam en na overleg met de betrokken ouders.
 • Niemand mag op school wapens in bezit hebben, dus ook geen messen of spuitbussen. Met de politie, het Openbaar Ministerie en het Stadsdeel is een convenant gesloten, dat controle op wapenbezit mogelijk maakt. Jaarlijks zal de politie een aantal keren komen controleren. Daarbij kunnen ook steeksproefgewijs de kluisjes worden gecontroleerd.

Schoolgebouw en omgeving

Iedereen moet zich ervan bewust zijn, dat het schoolgebouw en omgeving ons gezamenlijk eigendom is en dat we er zorgvuldig mee om moeten gaan. Zorg ervoor dat lokalen, gangen, andere ruimtes en de omgeving van de school schoon blijven; gooi nergens rommel neer en laat ook geen spullen achter. Zorg bij het verlaten van het lokaal dat alles weer is teruggezet zoals je het hebt gevonden. Elke beschadiging aan het gebouw moet door de veroorzaker worden betaald. Dat betekent dat de ouders/verzorgers van de leerling hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Zet je (brom)fiets op het schoolterrein op de daarvoor bestemde plaatsen. Zorg ervoor dat hij altijd op slot staat. Zorg er ook voor dat de buurtbewoners geen overlast van ons hebben. Hang bijvoorbeeld niet in portieken.

Wees geïnformeerd

Raadpleeg iedere schooldag de Zermelo roosterpagina, app of de monitoren in de gangen voor eventuele roosterwijzigingen. Controleer ook dagelijks of er nieuwe informatie op de Magister ELO is geplaatst. Stel daarvoor voor je eigen gemak een emailalert in. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze zichzelf op deze manier op de hoogte houden. Alle leerlingen hebben een schoolmailadres. Van leerlingen wordt verwacht dat ze zich dagelijks op de hoogte stellen van nieuwe mails.