Regels overgang en instroom

Rapportcijferberekening

 • Om te bevorderen dat een leerling zich gedurende het hele schooljaar nauwgezet aan de studie wijdt, tellen de eerder behaalde cijfers, al of niet gewogen, mee voor de opvolgende rapportcijfers. In elk rapportcijfer zijn zo de resultaten van voorgaande periodes verwerkt.

Er worden twee regelingen gehanteerd:

 1. Alle in de loop van het jaar behaalde cijfers blijven meetellen. Dit geldt voor de vakken: Nederlands, godsdienst, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, informatica, antieke cultuur, lichamelijke opvoeding, maatschappijleer, tekenen, verzorging, techniek, muziek en toneel.
 2. Het behaalde rapportcijfer telt mee als eerste proefwerk voor de volgende periode. Dit geldt voor de vakken: Latijn, Grieks, Frans, Duits, Engels en Nederlands in het eerste leerjaar.
 • Op de rapportlijsten zijn de cijfers uitgedrukt in één decimaal nauwkeurig. Voor de beoordeling worden deze cijfers rekenkundig afgerond.
 • Voor alle leerjaren zijn overgangsnormen en bespreekzones vastgesteld. Deze staan bij de informatie per leerjaar op deze website.
 • Voor een aantal leerjaren is er een aparte overgangsnorm voor doublanten.
 • Ook voor de profielkeuze in het derde en vierde leerjaar zijn criteria opgesteld.

Bepaling uitslag

Aan het einde van het schooljaar kan de leerling op grond van de resultaten:

 • zondermeer bevorderd zijn naar het volgende leerjaar;
 • in de bespreekzone terechtkomen;
 • doubleren;
 • afstromen naar een lager niveau, al dan niet op de eigen school

Uitkomst bespreekzone

De uitkomst van de bespreking in de docentenvergadering kan zijn dat wordt beslist dat de leerling:

 • in uitzonderlijke gevallen een herexamen krijgt toegewezen (alleen in leerjaar 1 en 2).
 •  alsnog is bevorderd naar het volgende cursusjaar.
 • eén of meer taken opgelegd krijgt.
 • doubleert. In dat geval vervallen alle in het afgelopen cursusjaar behaalde (schoolexamen)resultaten en moeten alle vakken opnieuw worden gevolgd.

In bijzondere gevallen kan de schoolleiding besluiten een leerling die vanwege zijn resultaten niet bevorderbaar is, toch ter bespreking van de docentenvergadering voor te dragen.

Doubleren

Doubleren is in principe niet toegestaan in de volgende gevallen:

 • in het eerste leerjaar;
 • in twee opeenvolgende leerjaren;
 • voor de tweede maal in hetzelfde leerjaar;
 • in het tweede leerjaar is doubleren alleen toegestaan, wanneer de docentenvergadering dit zinvol vindt;
 • ook in andere leerjaren kan het voorkomen dat de docentenvergadering doubleren niet zinvol acht. Oorzaak kan zijn dat een leerling te weinig inzet heeft getoond, of dat er sprake is van anderszins verstoorde verhoudingen, waardoor het beter is om op een andere school met een schone lei te beginnen.

 

Criteria bij profiel- en stroomkeuze 

Er is een aantal criteria vastgesteld om in de Tweede Fase te mogen kiezen voor een bepaald profiel. Bij het tweede rapport ontvangen de leerlingen een prognose. Bij het derde rapport wordt de profielkeuze vastgesteld.

3havo naar  4havo

Criteria EM/CM

Een leerling mag kiezen voor een EM- of CM-profiel als:

 • er geen onvoldoendes zijn in het te kiezen profieldeel of
 • er een positief advies is van de vakdocenten

Criteria NT

Een leerling mag kiezen voor een NT-profiel als:

 • hij/zij meer dan 22 punten heeft voor Na, Wi, Sk of:
 • hij/zij tussen de 21 en 22 punten heeft voor Na, Wi, Sk en een positief advies van alle vakdocenten

Criteria NG

Een leerling mag kiezen voor een NG-profiel als:

 • hij/zij meer dan 21 punten heeft voor Na, Wi, Sk of:
 • hij/zij tussen de 20 en 21 punten heeft voor Na, Wi, Sk en een positief advies van de vakdocenten

3vwo naar 4vwo

Criteria maatschappijstroom

Een leerling mag kiezen voor een maatschappijstroom als:

 • er geen onvoldoendes zijn in het te kiezen profieldeel of
 • er een positief advies is van de vakdocenten

Criteria natuurstroom

Een leerling mag kiezen voor de natuurstroom als:

 • hij/zij meer dan 21 punten heeft voor Na, Wi, Sk of:
 • hij/zij tussen de 20 en 21 punten heeft voor Na, Wi, Sk en een positief advies van alle vakdocenten

4vwo naar 5vwo

Criteria EM/CM

Een leerling mag kiezen voor een EM- of CM-profiel als:

 • er geen onvoldoendes zijn in het te kiezen profieldeel of
 • er een positief advies is van de vakdocenten

Criteria NT

Een leerling mag kiezen voor een NT-profiel als:

 • hij/zij 18,0 punten of meer heeft voor Na, Wi, Sk en een positief advies van alle vakdocenten

Leerlingen die niet voldoen aan deze criteria worden verwezen naar een NG-profiel, al dan niet met aardrijkskunde in plaats van natuurkunde en wiskunde A in plaats van wiskunde B.

Criteria NG

Een leerling mag kiezen voor een NG-profiel als:

 • hij/zij 18,0 punten of meer heeft voor Bi, Wi, Sk, en een positief advies van de vakdocenten.

Voor leerlingen die niet voldoen aan deze criteria wordt onderzocht of een overstap naar een EM- of CM-profiel tot de mogelijkheden behoort.

Instroom 5havo naar 5vwo

Als voorwaarde voor toelating tot 5vwo voor leerlingen geldt het bezit van het havodiploma. Voor een redelijke kans van slagen in het vwo hanteren wij de volgende criteria:

 • gemiddeld ruim een 7;
 • voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde ieder minimaal een 6;
 • positief advies van vakdocenten wat betreft werkhouding en capaciteiten;
 • instromers met een havodiploma krijgen vrijstelling voor maatschappijleer en ckv.

Aanmelding

Er is een voorlichtingsmiddag in november. Daarna volgt een intakegesprek met decaan en afdelingsleider in februari. Vervolgens wordt aan de vakdocenten een advies gevraagd. Dit advies wordt door de decaan havo met de leerlingen besproken, waarna een gesprek met de decaan vwo volgt. De schoolleiding beslist over de definitieve toelating. Omdat een overstap onder andere problemen oplevert bij de moderne vreemde talen, kan een verzoek na 1 april in de meeste gevallen niet gehonoreerd worden.