Toetsweken

In de onderbouw is er één toetsweek. In de bovenbouw zijn er drie, waarin ook schoolexamens worden afgenomen. In een toetsweek zijn er geen lessen.
1. De ouders/verzorgers van een leerling die verhinderd is tijdens de toetsweek aan een (of meer) proefwerk(en) deel te nemen, zijn verplicht hiervan vóór de aanvang van het proefwerk de betreffende afdelingsleider telefonisch in kennis te stellen.
2. Een leerling die een proefwerk om een geldige reden gemist heeft, haalt dit zo spoedig mogelijk in. De leerling meldt zich onmiddellijk na terugkeer op school bij de betreffende docent voor het maken van een nieuwe afspraak.

Algemene regels

Ten aanzien van proefwerken en toetsweken gelden nog de volgende regels:
1. Vijf schooldagen vóór de toetsweek mogen er geen leerproefwerken of andere schriftelijke werken worden gegeven. Daaronder vallen ook kleine huiswerkoverhoringen.
2. Tijdens de toetsweek zit elke leerling voor zover mogelijk aan een eigen tafel.
3. Tijdens proefwerken is er werk voor links en rechts waar dat nodig is.
4. De zwaarte van het gemaakte proefwerk wordt van tevoren door de docent aan de leerlingen meegedeeld.
5. Indien tijdens het maken van een proefwerk fraude wordt gepleegd of een andere onregelmatigheid plaats vindt, kan - na overleg met de afdelingsleider - het cijfer 1 gegeven worden.

Zie voor regels ten aanzien van schoolexamens het examendossier.