Aanmelding en plaatsing

Wat leuk dat je interesse hebt in het Fons! Kijk hieronder bij het leerjaar waarvoor je je wilt aanmelden voor jouw verdere stappen.

Brugklas

Wat leuk dat je interesse hebt in het Fons! We hopen dat je via onze kennismakingsmiddelen een goed beeld hebt gekregen van onze school, en zouden het heel leuk vinden als je uit zoveel verschillende scholen voor het Fons kiest.

(Online) Aanmelding

Wij volgen de in Amsterdam geldende Kernprocedure voor aanname. Aanmelding vindt online plaats door ouders/verzorgers, van maandag 6 t/m donderdag 16 maart. Dit werkt als volgt:

 • Uiterlijk 6 maart ontvangen ouders/verzorgers een e-mail van ELK (Elektronisch Loket Kernprocedure) over de aanmeldingsprocedure, met daarin hun inloggegevens voor het ELK Ouderportaal.
 • Ouders/verzorgers maken een account aan in ELK, loggen in, en melden hun kind aan:
  • Kindgegevens checken, en eventuele onjuiste of missende informatie wijzigen
  • Scholenvoorkeurslijst van kind invullen
  • Bij voorrangsregel voor kind: aanvinken (zie keuzegidsamsterdam.nl voor informatie hierover)
  • Bij dubbeladvies voor kind: eventuele wens om geplaatst te worden op het hoogste niveau aanvinken (zie keuzegidsamsterdam.nl voor informatie hierover).
 • Ouders/verzorgers controleren en bevestigen de aanmelding (NB: gegevens wijzigen na definitieve aanmelding is niet mogelijk).
 • Ouders/verzorgers ontvangen van ELK een bevestigingsmail.

Als ouders/verzorgers hun aanmelding willen terugtrekken, moeten ze zich wenden tot de middelbare school die ze als eerste voorkeur hebben opgegeven. De school kan de aanmelding dan online terugtrekken in ELK, waarna er een terugtrekkingsverklaring volgt die door de ouders/verzorgers ondertekend moet worden en door de school geaccordeerd. Bij het Fons kan hiervoor een afspraak worden gemaakt via [email protected].

Zijn er (technische) problemen met de aanmelding? Neem dan contact op met de basisschool, of met ELK ([email protected] of 020-8119944).

Buitenleerlingen (zonder ELK-registratie)

Er zijn drie groepen groepen zgn. ‘buitenleerlingen’, waarvoor de aanmelding anders verloopt:

 • Leerlingen uit het buitenland: Ouders/verzorgers dienen contact op te nemen met de eerste school van voorkeur. Na controle van de onderwijsinformatie met betrekking tot het het advies, ontvangt de ouder van de school een inlogcode waarmee het kind aangemeld kan worden. Het kind doet vervolgens mee met de Amsterdamse loting & matching.
 • Leerlingen die ingeschreven staan op een basisschool buiten Amsterdam: Ouders/verzorgers dienen een mail te sturen naar [email protected] met daarin de volgende gegevens: Roepnaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Advies, E-mailadres ouder. Op het aangegeven e-mailadres ontvangt de ontvanger een mail met daarin een link om een account aan te maken voor digitaal aanmelden in het ELK systeem.
 • Leerlingen die wonen in de gemeente Amstelveen: Deze leerlingen doen mee via de kernprocedure Amstelland. Ouders/verzorgers ontvangen via de basisschool een inlogcode om zich aan te melden, waarna het kind meedoet met de Amsterdamse loting & matching.

Plaatsing

Op donderdag 6 april kun je zien op welke middelbare school je bent geplaatst, door in te loggen in het ouderportaal van ELK. We hopen natuurlijk voor jou dat dit bij ons op school is! Als je inderdaad op het Fons bent geplaatst, ontvang je vervolgens een officiële plaatsingsbrief. Daarin nodigen we je ook uit voor de kennismakingsmiddag, waarop je je nieuwe klasgenoten en je mentor ontmoet.

Op het Fons word je met een havo- of havo/vwo-advies in één van onze drie havo/vwo-brugklassen geplaatst. In deze gemengde klassen hebben leerlingen alle ruimte om hun talenten te ontdekken, en binnen hun eigen leerontwikkeling te groeien en bloeien. Onderweg onderzoeken we dan met elkaar welk onderwijstype hier het beste bij aansluit. Aan het einde van het eerste schooljaar nemen we hier in principe een besluit over. Elk jaar stroomt een aanzienlijk percentage leerlingen uit onze havo/vwo-klassen door naar 2vwo (zie scholenopdekaart.nl voor onze doorstroomcijfers); deze gemengde brugklassen bieden dus elk jaar uitstekende (door-)groeimogelijkheden.

Bezwaarprocedure

Bezwaar maken op de uitkomst van de loting en matching kan alleen bij de vereniging OSVO (dus niet bij onze school). Op de website van OSVO staat uitgelegd hoe de bezwaarprocedure in zijn werk gaat. Alleen een wettelijke vertegenwoordiger (ouder, verzorger en/of voogd) van het kind in kwestie kan een bezwaar indienen.

Vragen over aanmelding

Heb jij, of één van je ouders/verzorgers, nog een dringende vraag over plaatsing bij het Fons? Stel ze dan aan onze afdelingsleider 1vwo, mevr. Groen ([email protected]) en/of onze afdelingsleider 1havo/vwo, mevr. Hagenbeek ([email protected]).

2havo, 2vwo, 3havo, 3vwo, 4havo (vanuit 3havo), 4vwo, of 5vwo (vanuit 4vwo)

Wat leuk dat je interesse hebt (uw kind interesse heeft) in het Fons!

Een overstap naar een andere school is altijd spannend. In het geval van ‘zij-instroom’ (instromen in een hoger leerjaar dan de brugklas) des te spannender, omdat wij pas in de laatste week van het schooljaar definitief weten hoeveel plaatsen we daarvoor beschikbaar hebben. De ervaring leert wel dat dit aantal zeer beperkt is. Daarom houden we een wachtlijst bij, waarin geen chronologische rangorde wordt gehanteerd. Hierbij gelden de volgende aanmeldingsvoorwaarden en voorrangsrichtlijnen:

 • Voor instromen in een hoger leerjaar is een overgangsbewijs nodig. Zij-instromers kunnen bij ons namelijk niet een schooljaar overdoen (doubleren).
 • Leerlingen van buiten de regio Amsterdam die naar deze regio verhuizen, krijgen bij gelijke geschiktheid voorrang.
 • Leerlingen die bij één van onze SVOAZ-zusterscholen (St. Nicolaaslyceum en St. Ignatiusgymnasium) vandaan komen, krijgen bij gelijke geschiktheid voorrang.

Je (uw kind) komt op de wachtlijst door ons online interesseformulier in te vullen. (Dit formulier staat open t/m 21 april, de laatste dag voor de meivakantie; daarna nemen we geen interesseformulieren meer aan.)

Eind mei krijg je (krijgt uw kind) bericht van de betreffende afdelingsleider. Dat kan een uitnodiging zijn voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek in juni, of een afwijzing. In het geval van een uitnodiging verwachten wij de volgende documenten vanuit de huidige school voorafgaande aan het gesprek:

 • oki-doc (onderwijskundig informatiedocument)
 • schoolwisselaarsformulier
 • verzuimoverzicht
 • uitdraai leerlingvolgsysteem
 • OPP (ontwikkelingsperspectiefplan)
 • recente cijferlijst.

Vervolgens weten we in de laatste week van het schooljaar (zie onze Jaarkalender) definitief hoeveel plaatsen we beschikbaar hebben, en dus ook of we jou (uw kind) kunnen verwelkomen. Om eventuele teleurstelling te voorkomen is het verstandig om ook aan te melden bij één of meer andere scholen.

4havo (vanuit 4vmbo-T)

Wat leuk dat je interesse hebt (uw kind interesse heeft) in het Fons!

Leerlingen met een vmbo-T diploma die willen doorstromen naar 4havo, zijn welkom op het Fons. Onze toelatingsvoorwaarden hierbij zijn als volgt:

 • Een positief advies van de toeleverende vmbo-school;
 • Een intakegesprek met de betreffende afdelingseider, waaruit duidelijk wordt dat er sprake is van een realistische en een gemotiveerde keuze:
  • De leerling kan duidelijk onder woorden brengen met welk doel hij/zij de havo-opleiding wil volgen;
  • De leerling heeft een positieve studiehouding;
  • De leerling was niet betrokken bij conflicten en er was geen sprake van gedragsproblematiek.
 • Bij geconstateerde programmaverschillen die een goede aansluiting bij 4havo verhinderen, halen leerlingen zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid de ontbrekende onderwerpen van 3havo in vóór de start van 4havo. Dit geldt in het bijzonder voor de vakken scheikunde en wiskunde.(Vaak zal dit op de vmbo-school mogelijk zijn, zeker als tijdig gestart wordt met dit traject.)

Pas in de laatste week van het schooljaar weten wij definitief hoeveel plaatsen we beschikbaar hebben voor ‘zij-instromers’ (leerlingen die instromen in een hoger leerjaar dan de brugklas). De ervaring leert wel dat dit aantal zeer beperkt is. Daarom houden we een wachtlijst bij, waarin geen chronologische rangorde wordt gehanteerd.

Voldoe je (Voldoet uw kind) aan de bovengenoemde toelatingsvoorwaarden? Vul dan ons online interesseformulier in; zo kom je (komt uw kind) op de wachtlijst. Het formulier staat open t/m 21 april (laatste dag voor de meivakantie); daarna nemen we geen interesseformulieren meer aan.

Vervolgens weten we in de laatste week van het schooljaar (zie onze Jaarkalender) definitief hoeveel plaatsen we beschikbaar hebben, en dus ook of we jou (uw kind) kunnen verwelkomen. Om eventuele teleurstelling te voorkomen is het verstandig om ook aan te melden bij één of meer andere scholen en/of MBO-opleidingen.

5havo, 5vwo (vanuit 5havo) of 6vwo

Na je havo-eindexamen doorstromen naar 5vwo is helaas bij ons niet mogelijk; het aantal leerlingen dat intern doorstroomt volgens deze route heeft voorrang, en is altijd te hoog om daarnaast ook externe leerlingen toe te kunnen laten. Ook instromen in 5havo of 6vwo (de eindexamenjaren) is bij ons helaas niet mogelijk.