Begeleiding en zorg

Op het Fons vinden we het van groot belang dat al onze leerlingen zich gezien en gesteund voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daartoe bieden we een uitgebreid systeem van begeleiding en zorg.

Totaaloverzicht

Een compleet overzicht van (de organisatie van) ons begeleidings- en zorgaanbod is te vinden in onze Ondersteuningsgids. Voor een korte samenvatting van deze gids kunt u hier terecht.

Mentoraat

Centraal in de leerlingbegeleiding staat het mentoraat. Elke klas heeft een eigen mentor, en de brugklassen kennen zelfs een dubbelmentoraat. Mentoren zorgen dat iedere leerling individueel gekend is en slaan een brug tussen thuis, school en zorg. Ze zijn het eerste aanspreekpunt als het gaat om het welbevinden van leerlingen – cijfermatig, sociaal-emotioneel en metacognitief – en ze hebben een signalerende rol m.b.t. zowel problematiek als talent. Ook dragen ze bij aan de advisering m.b.t. profiel- en studiekeuze.

In leerjaar 1 zijn er twee mentorlessen per week (vooral over studievaardigheden, omgang met elkaar, en afdelingskeuze), in leerjaar 2 en 3 is er één mentorles per week (vooral over studievaardigheden en profielkeuze), en in de bovenbouw is er één mentorhalfuur per week (vooral over studievaardigheden, stages en studiekeuze). De rol van de mentor verschuift per leerjaar geleidelijk van begeleider naar coach.

Algemene studiebegeleiding

Begeleidingslessen

Tijdens onze begeleidingslessen wordt individuele aandacht besteed aan vakken en/of studievaardigheden waar leerlingen moeite mee hebben. In overleg met de mentor kiest een leerling bij welke begeleidingsgroep hij/zij zich aansluit.

Huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding op het Fons wordt georganiseerd door Het Studielokaal, een externe organisatie die actief is op verschillende scholen in en rond Amsterdam. Zij zijn elke doordeweekse dag van 14.30 tot 17.30u op school aanwezig om leerlingen te ondersteunen bij hun huis- en leerwerk, zowel qua planning en studievaardigheden als vakinhoudelijk. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten van de huiswerkbegeleiding. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website van Het Studielokaal, of direct bij de locatiecoördinator (dhr. Redouan Rouadi, [email protected] of 06-41025546).

Studiebegeleiding bij leerproblemen

Taalachterstand

Onze brugklasleerlingen worden aan het begin van het schooljaar gescreend op taalachterstanden. De 15% laagst scorende leerlingen worden opgeroepen voor een nader taalonderzoek, om te bepalen of er doorverwezen moet worden voor gespecialiseerd dyslexieonderzoek of dat er iets anders speelt. Ouders/verzorgers worden vervolgens geadviseerd over eventuele vervolgstappen, zoals verder onderzoek of gespecialiseerde begeleiding.

Dyslexie

Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 waarbij dyslexie is geconstateerd kunnen op het Fons wekelijks remedial teaching volgen. Dit gebeurt buiten het reguliere rooster maar in aansluiting op het reguliere schoolwerk. Per periode staat er één taal centraal. Ouders kunnen hun kind aanmelden voor remedial teaching en betalen hiervoor 5 euro per les, om de vrijblijvendheid van deze lessen te beperken. Leerlingen worden geacht het hele blok aanwezig te zijn.

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een faciliteitenpas. Daarmee hebben ze recht op extra tijd bij schriftelijke overhoringen, toetsen in lettertype Arial punt 12, en gebruik van het ondersteunende softwareprogramma TextAid. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften van de leerling kunnen in overleg aanvullende maatregelen worden genomen. Voor dyslexierechten t.a.v. het eindexamen verwijzen we naar ons examendossier (onder ‘Vakken’).

Faalangst

Leerlingen met tekenen van faalangst bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen aan een (gratis) faalangsttraining, intern verzorgd door onze faalangstbegeleider. Aansluitend op deze training is het mogelijk om een mindfulness- en/of .b-training bij ons te volgen.

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)

Vanaf leerjaar 3 worden onze leerlingen in hun vakkenpakket- en studiekeuze begeleid door onze decaan (Nienke Wouters), in nauwe samenwerking met de betreffende mentoren. De decaan houdt zich o.a. bezig met het geven van leerling- en oudervoorlichtingen, het voeren van adviesgesprekken, en het organiseren van interne en externe LOB-activiteiten.

Zorg

Zorgmedewerkers

Ons zorgadviesteam (ZAT) bestaat uit alle afdelingsleiders, een zorgcoördinator, een orthopedagoge, een medewerker vanuit het ouder- en kindteam (OKT), en een leerplichtambtenaar. Zij bespreken regelmatig de stand van zaken rondom leerlingen waarbij grotere leer-, gedrags- en/of thuisproblematiek speelt.

Ouders/verzorgers met vragen over bijzondere zorg of ondersteuning voor hun kind kunnen intern een afspraak maken met onze zorgcoördinator (mw. R. Ulrici, [email protected]) of de betreffende afdelingsleider. Of anders extern via [email protected] met het ouder- en kindteam.

Vertrouwenspersonen

Als leerlingen te maken krijgen met ongewenst gedrag op school – zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten of geweld – kunnen leerlingen en/of hun ouders/verzorgers terecht bij onze vertrouwenspersonen (tevens docenten op onze school): Barbara Spruit en Marco Metselaar. Zij kunnen indien nodig of gewenst ook doorverwijzen naar een extern vertrouwenspersoon zonder directe relatie met de school.

Klachten over ongewenst gedrag kunnen ook zonder tussenkomst van een vertrouwenspersoon voorgelegd worden aan het Centraal Meldpunt Vertrouwensinspectie (0900-1113111), of het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (020-3141714).