Vakken (incl. examendossier)

Op het Fons kun je allerlei verschillende vakken volgen, van Biologie tot Bedrijfseconomie en van Frans tot Filosofie. In de onderbouw volg je een klassikaal programma, en vanaf de 4e heb je een persoonlijk vakkenpakket. Wat kies jij?

Schoolbrede lessentabel

In onze lessentabel staat per leerjaar, afdeling en periode aangegeven hoeveel uur les wordt gegeven in elk schoolvak op het Fons.

Leerjaar 1

In leerjaar 1 krijgen onze leerlingen les in de volgende vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Wiskunde
 • Biologie
 • Techniek & Wetenschap
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Levensbeschouwing
 • Tekenen
 • Muziek
 • Toneel
 • Lichamelijke Opvoeding (L.O. ofwel gym).

Dit vakkenpakket wordt eventueel aangevuld met Latijn, als eerste stap richting gymnasium.

Leerjaar 2

In leerjaar 2 krijgen onze leerlingen les in de volgende vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Latijn en Grieks (alleen voor gymnasiumleerlingen)
 • Wiskunde
 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Techniek & Wetenschap
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Tekenen
 • Muziek
 • Lichamelijke Opvoeding (L.O. ofwel gym).
Leerjaar 3

In leerjaar 3 krijgen onze leerlingen les in de volgende vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Latijn en Grieks (alleen voor gymnasiumleerlingen)
 • Wiskunde
 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Science (aleen voor vwo- en gymnasium-leerlingen)
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Levensbeschouwing
 • Economie
 • Tekenen
 • Muziek
 • Lichamelijke Opvoeding (L.O. ofwel gym).
Leerjaar 4, 5 en 6

Individueel vakkenpakket

Vanaf leerjaar 4 volgen onze leerlingen een individueel gekozen vakkenpakket, bestaande uit verschillende soorten vakken:

 • Gemeenschappelijke vakken (vakken die algemeen vormend zijn, en daarom verplicht voor elke leerling):
  • Nederlands
  • Engels
  • Maatschappijleer
  • Levensbeschouwing
  • Culturele en Kunstzinnige Vorming (C.K.V.)
  • Lichamelijke Opvoeding (L.O. ofwel gym)
  • Wiskunde A, B of C – alleen gemeenschappelijk/verplicht op het vwo
 • Profielvakken (twee of drie vakken die de verplichte basis vormen van het gekozen ‘profiel’)
 • Profielkeuzevakken (één of twee vakken die het gekozen ‘profiel’ aanvullen)
 • Algemeen keuzevak (één vrij gekozen vak).

Havo-leerlingen kiezen meteen hun definitieve ‘profiel’-pakket voor de laatste twee schooljaren (4 en 5 havo). Vwo- en gymnasium-leerlingen kiezen eerst een ‘stroom’-pakket voor de 4e klas, en vervolgens hun definitieve ‘profiel’-pakket voor de laatste twee schooljaren (5 en 6 vwo/gym). Er zijn twee voorlopige ‘stromen’ (alleen voor 4 vwo/gym):

 • Natuurstroom (N-stroom) – accent op technische en natuurwetenschappelijke vakken
 • Maatschappijstroom (M-stroom) – accent op sociaalwetenschappelijke en culturele vakken.

En er zijn vier definitieve ‘profielen’ (voor 4 en 5 havo, en 5 en 6 vwo/gym):

 • Cultuur en Maatschappij (C&M) – accent op talen en culturele vakken
 • Economie en Maatschappij (E&M) – accent op sociaalwetenschappelijke vakken
 • Natuur en Gezondheid (N&G) – accent op natuurwetenschappelijke vakken
 • Natuur en Techniek (N&T) – accent op technische vakken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze decanen: Judith van ‘t Hek (decaan havo) en Nienke Wouters (decaan vwo).

Stage

Wij vinden het belangrijk dat onze school middenin de samenleving staat, en dat onze leerlingen kennismaken met werelden buiten hun dagelijkse zicht en comfortzone. Daarom gaan ze in de bovenbouw op stage:

 • Werkveldstage (verplicht voor 4havo- en 4vwo-leerlingen): stage van een week bij een bedrijf of instelling die aansluit bij de profielkeuze, en eventuele toekomstige studie- of beroepskeuze. Leerlingen regelen zelf hun stageplaats, voeren opdrachten uit voor de instelling en houden een stagelogboek bij.
 • Maatschappelijke stage (keuzevak voor 4havo-leerlingen, verplicht vak voor 5vwo-leerlingen): stage van minstens 32 uur bij een non-profit instelling of initiatief. Leerlingen regelen zelf hun stageplaats en lopen de stage na schooltijd, in het weekend of tijdens een vakantie.

Profielwerkstuk

In hun eindexamenjaar maken leerlingen een profielwerkstuk: een werkstuk dat aansluit bij hun profiel, ter voorbereiding op het hoger onderwijs. Hiervoor worden gedurende het schooljaar profielwerkstukdagen ingeroosterd, waarop leerlingen op school of thuis aan hun werkstuk werken. We dingen met onze profielwerkstukken jaarlijks mee naar verschillende nationale onderwijsprijzen, en reiken onze eigen Fons Vitae Profielwerkstukprijs uit.

Eindexamen

Vanaf leerjaar 4 krijgen leerlingen te maken met onderdelen van het eindexamen, ofwel het Prorgramma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Alle officiële documenten m.b.t. dit eindexamen vormen samen het examendossier. Leerlingen in de bovenbouw, en hun ouders/verzorgers, dienen zichzelf op de hoogte te stellen van de inhoud van dit gehele dossier:

Aanvullende informatie is te vinden op eindexamen.nl en eindexamen.nu.

Online lessen Taal en Rekenen

Om de prestaties van Nederlandse kinderen op het gebied van taal en rekenen te verbeteren, heeft de overheid richtlijnen (‘referentieniveaus’) bepaald m.b.t. het gewenste taal- en rekenniveau in elke fase van de schoolloopbaan. Deze richtlijnen vormen samen het ‘Referentiekader voor taal en rekenen’.

Rekenen: Voor zowel het havo- als het vwo-diploma is referentieniveau 3F vereist op het landelijk rekenexamen. Om dit examen voor te bereiden gebruiken wij het online programma ‘Got it Rekenen’, dat voor een groot deel thuis wordt toegepast. Voor leerlingen die meer moeite hebben met rekenen zijn er begeleidingslessen op school.

Taal: Voor het havo-diploma is referentieniveau 3F vereist, en voor het vwo-diploma referentieniveau 4F. Hier wordt geen apart taalexamen voor afgenomen; in plaats daarvan wordt het taalniveau getoetst in het centraal eindexamen voor het vak Nederlands. Om leerlingen daarop voor te bereiden gebruiken wij het online programma ‘Got it Taal’, dat voor een groot deel thuis wordt toegepast. Voor leerlingen die meer moeite hebben met taal zijn er remedial taallessen op school.