Absentie/verzuim

Wij verzoeken onze leerlingen en hun ouders/verzorgers om onze absentie-/verzuimregels zorgvuldig toe te passen. N.a.v. de leerplichtwet moeten wij streng optreden bij het achteraf melden van absenties, ook als het een geoorloofde reden betreft.

Verzuimcoördinator

Dhr. Koen Kamps is onze verzuimcoördinator. Hij is te bereiken via [email protected].

Absentie/verzuim wegens ziekte of ongeval

Ouders/verzorgers dienen een leerling die ziek is of een ongeval heeft gehad, absent te melden:

 • Vóór 08.30u
 • Per mail ([email protected]) of telefoon (020-5712410)
 • Onder vermelding van de naam en klas van de leerling, de reden voor absentie, en een inschatting hoe lang de absentie zal duren
 • Als de absentie langer duurt dan aanvankelijk verwacht, dient er opnieuw gemaild of gebeld te worden voor uitleg.

Zodra de leerling hersteld is, dienen de ouders/verzorgers dit door te geven per mail ([email protected]) of d.m.v. een briefje (in te leveren bij onze verzuimcoördinator, op de eerste dag dat de leerling weer op school is).

Absenties zijn in ons leerlingvolgsysteem Magister terug te vinden onder ‘Afwezigheid’, en kunnen niet door ouders/verzorgers of leerlingen worden verwijderd.

Absentie/verzuim wegens medische afspraak

Afspraken bij de huisarts, tandarts, orthodontist e.d. worden zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland. Als dit echt niet mogelijk is, dienen de ouders/verzorgers minimaal een dag vóór de betreffende afspraak per mail ([email protected]) te melden wanneer en met welke reden de leerling absent zal zijn.

Het pas na afloop doorgeven van absentie wegens een medische afspraak kan niet per mail plaatsvinden; dit moet telefonisch door de ouders/verzorgers worden gedaan bij de verzuimcoördinator of afdelingsleider. In dit geval kan ook besloten worden dat de absentie niet geoorloofd is.

Absentie/verzuim wegens bijzondere omstandigheden

Er kunnen bijzondere omstandigheden voorkomen waardoor ouders/verzorgers extra verlof voor hun kind willen aanvragen. Dit is mogelijk via het ‘Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden’ van de Gemeente Amsterdam. De afdelingsleider beslist vervolgens – indien nodig in overleg met een leerplichtambtenaar – of het verlof kan worden toegekend, en stelt daarvan de ouders/verzorgers op de hoogte.

Absentie/verzuim tijdens Lichamelijke Opvoeding

Als een leerling meent niet aan een les Lichamelijke Opvoeding (L.O. ofwel gym) deel te kunnen nemen, bijv. vanwege een blessure, dan meldt hij/zij zich aan het begin van die les bij de docent. De docent beslist dan of de leerling bij de les aanwezig blijft of niet.

Vrijstelling van het vak L.O. voor langere duur wordt pas verleend na overlegging van een medische verklaring. In het geval van een vrijstelling krijgen leerlingen één of meer vervangende opdrachten.

Absentie/verzuim tijdens toetsen

Als een leerling verhinderd is om aan één of meer toetsen deel te nemen, dienen de ouders/verzorgers dit vóór aanvang van de toets telefonisch te melden aan de verzuimcoördinator of afdelingsleider. Na terugkeer op school meldt de leerling zich zo spoedig mogelijk bij de betreffende docent voor het maken van een inhaalafspraak.

Voor absentie bij onderdelen van het eindexamen verwijzen we naar ons examendossier (onder ‘Vakken’).

Niet-geoorloofde absentie/verzuim

Het schooljaar bestaat uit drie periodes. Per periode gelden de volgende maatregelen bij niet-geoorloofde absentie:

 • Niet-geoorloofd te laat:
  • 1 keer: geen maatregel
  • 2 t/m 8 keer: per laatkoming de volgende schooldag om 08.00u melden
  • 9 keer of vaker: in eerste instantie contact tussen ouders/verzorgers en afdelingsleider, bij herhaling schorsing en melding bij leerplichtambtenaar.
 • Niet-geoorloofd absent:
  • 1 t/m 9 keer: melden bij verzuimcoördinator, 1 uur nablijven per absent uur
  • 10 keer of vaker: in eerste instantie contact tussen ouders/verzorgers en afdelingsleider, bij herhaling schorsing en melding bij leerplichtambtenaar.
Veelvuldige en/of langdurige absentie/verzuim

Bij veelvuldige absentie/verzuim schakelen wij ons team van zorgmedewerkers in, en kan de leerling opgeroepen worden door een jeugdarts.

Als een leerling max. 10 weken thuis is vanwege ziekte of een ongeval, kunnen wij een beroep doen op (kosteloze) ondersteuning via Huisonderwijs Amsterdam. Voor chronisch zieke kinderen kan onze zorgcoördinator een aanvraag voor ondersteuning doen bij het Samenwerkingsverband van Amsterdam.