Veelgestelde vragen

Hoeveel brugklassen hebben jullie?

We hebben plek voor zes brugklassen: drie havo/vwo-klassen en drie vwo-klassen. De havo- en havo/vwo-plaatsen vallen onder één categorie in de kernprocedure.

Leerlingen die aanspraak willen maken op de hardheidsclausule (bijzondere omstandigheden waardoor voorrang bij plaatsing) kunnen een verzoek indienen bij onze afdelingsleider brugklas, mevr. Groen ([email protected]). De broertjes- en zusjesregeling is afgeschaft, en geldt alleen nog  voor broers en zussen van leerlingen die op 1 oktober 2016 ingeschreven stonden bij het Fons.

Hoe worden de brugklasleerlingen begeleid in de overstap van basisschool naar middelbare school?

We kennen een dubbelmentoraat in de brugklas (dus twee mentoren per klas), om voldoende ondersteuning te kunnen bieden bij de overstap naar de middelbare school. De mentoren bieden naast de ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied en groepsvorming, ook hulp bij studievaardigheden zoals het plannen voor toetsen.

Verder bouwen we de eerste roosterperiode in huiswerk en toetsen rustig op, zodat de leerlingen kunnen wennen. In de onderbouw vindt bovendien alleen aan het eind van het schooljaar een toetsweek plaats.

 

Wat houdt de éénjarige brugperiode precies in?

We kiezen voor heterogene havo/vwo-brugklassen (naast vwo-brugklassen), zodat leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies nog de kans krijgen om in het eerste jaar van de middelbare school uit te vinden welk niveau het beste bij hun past. De eerste klas is een overgangsjaar tussen basisschool en middelbare school – het vinden van je plekje, wennen aan het middelbare schoolsysteem, leren omgaan met verschillen, samenwerken… het hoort er allemaal bij in zo’n eerste jaar. Het hele jaar door observeren we de leerlingen goed, en aan het eind van het eerste jaar wordt op basis van de resultaten en de observaties bekeken welk niveau het meest passend is.

Voor meer informatie: zie deze pagina.

Hoe is de brugperiode ingedeeld?

We hebben een eenjarige brugperiode. Er zijn havo/vwo-brugklassen, waarbij leerlingen met havo- en havo/vw0-advies bij elkaar in de klas zitten, en er zijn vwo-brugklassen voor leerlingen met vwo-advies. Aan het eind van roosterperiode 2 krijgen de leerlingen een voorlopige prognose (havo, vwo of gymnasium), en bij het overgangsrapport een definitieve plaatsing. Daarbij wordt naast de cijferresultaten ook gekeken naar de algehele ontwikkeling van de leerling in werkhouding, motivatie en zelfstandigheid.

Voor meer informatie: zie deze pagina.

Waarom kiezen jullie voor aparte vwo-brugklassen?

Als gevolg van de matching en het bindende schooladvies merken wij dat de niveauverschillen tussen leerlingen meer uiteenlopen dan voorheen. Een brede brugklas draagt over het algemeen bij aan de plaatsing van leerlingen op het niveau dat het beste past bij hun capaciteiten. Dit geldt vooral voor de leerlingen met een havo en/of havo-vwo niveau. Zij hebben hiermee nog een jaar de tijd om zich te ontwikkelen, waardoor er een betere inschatting gemaakt kan worden van hun kunnen.

Voor de vwo-leerlingen, die al op het hoogste niveau presteren, lijkt een dergelijk ‘onwikkeljaar’ op cognitief vlak minder nodig. Deze leerlingen zoeken op momenten vormen van uitdaging, waar de docent in de heterogene klas niet altijd aan toe kan komen en wat het effectieve leerklimaat voor alle leerlingen in de klas niet positief bevordert. Met de huidige inrichting kunnen we alle  groepen zorgvuldig en krachtig op niveau bedienen. Echter, geldt voor de leerlingen die in het eerste jaar in de vwo klas zijn geplaatst, dat zij aan het einde van het schooljaar definitief gedetermineerd worden. Indien zij niet voldoen aan de norm, dan stromen zij door naar 2havo.

Voor meer informatie: zie deze pagina.

Gaan de leerlingen in de brugklas op kamp?

In de eerste maand van het schooljaar gaan alle brugklasleerlingen op kamp, om elkaar en de beide mentoren goed te leren kennen. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd om te zorgen voor een fijne en veilige groepssfeer. Uit de bovenbouwklassen gaan enkele ‘mini-mentoren’ mee, die ook aanwezig zijn bij andere activiteiten van de brugklassers.

Voor meer informatie: zie deze pagina.

Het Fons kent een gymnasium-afdeling. Is dit anders georganiseerd dan op een categoraal gymnasium?

Leerlingen met een vwo-advies en/of een hoge score voor de basisschool-eindtoets kunnen in de brugklas Latijn volgen, als start van het gymnasiaal onderwijs (in klas 2 komt hier Grieks bij). Het betreft 2 lesuren Latijn in de week, die aan het begin of einde van de schooldag worden ingeroosterd. Leerlingen met Latijn worden dus niet in een aparte brugklas geplaatst, maar volgen de lessen Latijn bovenop hun overige (gemeenschappelijke) pakket.

Onze school biedt hiermee een volwaardige gymnasiumopleiding, maar als leerlingen besluiten dat de klassieke talen niet bij hen passen, kunnen ze op het Fons blijven. Als leerling heb je bij ons dus de keuze. Op een categoriaal gymnasium is die keuze er niet; daar is Latijn en/of Grieks een verplicht onderdeel van het examenprogramma.

Voor meer informatie: zie deze pagina.

Zijn er bijzondere vakken waarmee jullie je onderscheiden?

Het vak toneel en het vak techniek & wetenschap staan in klas 1 en 2 wekelijks op het rooster. In deze vakken komt het ‘hart en handen’-principe aan de orde: leren door te doen.

Voor meer informatie: zie deze pagina.

Welke examenvakken bieden jullie?

Op het Fons kun je eindexamen doen in de volgende vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Latijn
 • Grieks
 • Wiskunde A, B, C en D
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie
 • Natuur, Leven & Technologie (NLT)
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Economie
 • Bedrijfseconomie
 • Maatschappijwetenschappen
 • Filosofie
 • Informatica
 • Tekenen
 • Muziek

Voor meer informatie: zie deze pagina.

Werken jullie met boeken of een ICT-device in de les?

Onze leerlingen werken zowel met online methodes als met fysieke boeken. iPads zijn ingevoerd als (hulp-)middel voor in de les en thuis, waarmee de mogelijkheden om lesstof aan te bieden vergroot wordt. In de brugklas blokkeren wij in principe alle iPads, zodat leerlingen alleen toegang hebben tot programma’s die met schoolzaken te maken hebben (in de vakanties wordt deze blokkade tijdelijk opgeheven).

Momenteel wordt het gebruik van een ander ICT-device ter vervanging van de iPad onderzocht.

Voor meer informatie: zie het hoofdstuk ‘Leermiddelen en ICT’ in onze schoolgids.

Worden er ook feesten georganiseerd?

Er is drie keer per jaar een feestavond voor de leerlingen van klas 1 en 2, waar een dj muziek draait. Deze vindt plaats op school in de aula. Daarnaast is er voor de bovenbouw een kerstgala, en aan het einde van het schooljaar is er een groot extern zomerslotfeest voor de hele school.

Voor meer informatie: zie deze pagina.

Organiseren jullie ook avonden waar leerlingen kunnen optreden?

Er wordt twee keer per jaar een culturele avond georganiseerd, waar leerlingen hun diverse podiumtalenten tonen aan familie, vrienden en schoolmedewerkers. Daarnaast wordt elk schooljaar een theatervoorstelling geproduceerd en opgevoerd, waar leerlingen auditie voor kunnen doen.

Voor meer informatie: zie deze pagina.

Hoe ziet jullie rekenonderwijs eruit?

In de onderbouwjaren krijgen leerlingen gedurende één periode in het jaar 1 uur per week rekenles. In de brugklas ligt daarbij de nadruk op het rekenen met breuken, en in de tweede en derde klas op rekenkundige en algebraïsche vaardigheden. Daarnaast werken we met ‘Got it Rekenen’, een digitale methode waar de leerlingen ook zelfstandig in hun eigen tijd mee aan de slag gaan. Voor meer informatie: zie de tab ‘Online lessen taal en rekenen’ op deze pagina.

Voor leerlingen met dyscalculie bieden wij geen apart programma, maar we hebben wel een dyscalculie-deskundige in huis die advies en begeleiding kan bieden waar nodig.

Waar staat BPS voor en wat houdt het in?

Het Fons is een gecertificeerde ‘Begaafdheidsprofielschool’ (BPS), wat betekent dat we veel aandacht hebben voor de individuele talentontwikkeling van al onze leerlingen (niet alleen de hoogbegaafden onder hen). We helpen ze ontdekken waar ze sterk in zijn en hoe ze daar nóg sterker
in kunnen worden. Met speciale talentvakken – zoals Arduino Robotica, Cambridge Engels en de Kunstklas – en met individuele projecten die een leerling zelf mag invullen. Deze mogelijkheden worden al vanaf de brugklas aangeboden.

Daarnaast bieden we passend onderwijs en gerichte begeleiding voor onze hoogbegaafde leerlingen. Meerdere van onze medewerkers, van docent tot zorgcoördinator, zijn hiertoe geschoold. Zij verzorgen speciale hoogbegaafdheidstrajecten met een curriculum op maat en begeleiding door een persoonlijke coach.

Voor meer informatie: zie deze pagina.

Hebben jullie ook een soort keuzeprogramma na schooltijd, waar leerlingen wat extra’s kunnen doen?

Voor alle leerlingen – niet alleen voor de hoogbegaafden onder hen – bieden we extra uitdaging en talentontwikkeling d.m.v. een breed en (grotendeels) gratis aanbod van naschoolse keuzemodules.

Voor meer informatie: zie de tab ‘BPS-keuzemodules’ op deze pagina.

Wat bieden jullie aan extra’s in het onderwijsprogramma, voor leerlingen die het net even anders willen?

We bieden o.a. versneld en verrijkt vwo; dit geeft binnen ons reeds bestaande programma meer mogelijkheden voor excellente en hoogbegaafde leerlingen. We gebruiken de gegevens van de basisschool en ons eerste leerjaar om te bepalen welke leerlingen vanaf het tweede leerjaar kunnen gaan versnellen.

Voor meer informatie: zie deze pagina.

Wat wordt bedoeld met Bèta-excellent?

Wij zijn een Bèta-excellent school, wat in de bovenbouw tot uitdrukking komt in natuurwetenschappelijke samenwerkingsverbanden en uitwisselingen met het hoger onderwijs. Daarnaast geven we in de onderbouw het vak techniek & wetenschap, waarbij het draait om het oplossen van problemen door onderzoek en ontwerp. Verder is er de Bètaklas – een naschoolse talentmodule – waar leerlingen uit alle leerjaren na school aan de slag gaan met allerlei natuurwetenschappelijke fenomenen en experimenten.

Wat houdt de Kunstklas precies in?

Op maandag- of donderdagmiddag is er na schooltijd de Kunstklas, een BPS-talentmodule waar leerlingen zelfstandig (onder begeleiding van een tekendocent) kunnen werken aan creatieve projecten met gebruik van schoolmaterialen.

Voor meer informatie: zie de tab ‘BPS-keuzemodules’ op deze pagina.

Hoe wordt er contact met ouders/verzorgers onderhouden?

De mentor is het vaste aanspreekpunt. Twee keer per jaar komen de mentor, ouder(s)/verzorger(s) en leerling bij elkaar om de voortgang te bespreken. In oktober zijn er algemene voorlichtingsavonden, waar ouders wegwijs worden gemaakt in het middelbare schoolleven van hun kind.

Indien de leerling of ouder vakspecifieke vragen heeft, dan kan er via de mail contact worden gezocht met de vakdocent. Wij gaan er vanuit, dat de leerling hierin het eerste initiatief neemt en vragen of problemen kenbaar maakt bij de docent.

Voor meer informatie: zie de tab ‘Ouders/verzorgers’ op deze pagina.

 

Wat doen jullie aan dyslexie-ondersteuning?

Ons uitgangspunt is dat leerlingen moeten leren omgaan met hun dyslexie, om mee te komen en te voldoen aan de reguliere eisen. Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen daartoe tijdverlening en kunnen RT-les volgen voor de moderne vreemde talen. Er wordt op school geen gebruik gemaakt van daisy-spelers of voorlees-app’s, maar die kunnen thuis wel worden ingezet.

Voor meer informatie: zie de tab ‘Studiebegeleiding bij leerproblemen’ op deze pagina, en/of neem contact op met onze dyslexie-expert Lonneke Welling ([email protected]).

Hoe werkt passend onderwijs door in de zorgondersteuning?

Als leerlingen gebruik willen maken van extra begeleiding of aanpassingen, dan dienen ouders of leerlingen dit vooraf kenbaar te maken; om te kijken of wij dergelijke begeleiding dan wel aanpassingen kunnen bieden.

Voor meer informatie: zie de tab ‘Zorg’ op deze pagina, en/of neem contact op met onze zorgcoördinator Renda Ulrici ([email protected]).

Staat jouw vraag er niet tussen? Stel ‘m dan via [email protected], en we geven je zo snel mogelijk antwoord!